ПРОЦЕДУРИ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗБУТ

© АВТОРСКИ ПРАВА

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ООД и др.

При констатирана злоупотреба, абонаментът ще бъде прекратяван без възможност за нов абонамент.

📁 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

✔Длъжностно лице ✔КУТ/ГУТ ✔Чл. 18 ЗЗБУТ ✔Декларация по чл. 15 ✔Знаци и сигнали ✔Санитарно-битово обслужване
📝 Образци на фирмени документи
📝 Образци на фирмени документи - ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
📝 Образци на фирмени документи - КОМИТЕТ/ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
📝 Образци на фирмени документи - СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗЗБУТ

📁 ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

✔ Процедури
📝✔ Образци на фирмени документи

📁 ИНСТРУКТАЖИ

📝 Образци на фирмени документи

📁 РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

📝 Образци на фирмени документи

📁 СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

✔Трудоустрояване ✔Хора с увреждания ✔Лица под 18 години ✔Жени, майки
📝 Образци на фирмени документи - ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
📝 Образци на фирмени документи - ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
📝 Образци на фирмени документи - ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

📁 МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ

✔Работно оборудване ✔Подхлъзване, спъване, падане ✔Складове и стелажи
📝 Образци на фирмени документи

📁 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

📝 Образци на фирмени документи

📁 ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

✔Шум ✔Вибрации ✔Микроклимат ✔Работа на открито ✔Осветеност ✔ЕМП ✔Йонизиращи лъчения
📝 Образци на фирмени документи

📁 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

📝 Образци на фирмени документи

📁 БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ