Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

Нормативно основание: Чл. 11., ал. 2, т. 1, буква „б“ и ал.4 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015 г.

Закон за здравето

Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., в сила от 01.01.2005 г., посл. доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.