Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., посл. , изм. и доп. ДВ. бр.24 от 25 Март 2022г.

Въпроси и отговори на МТСП / Шум

Отговори на въпроси в секцията „Безопасност и здраве при работа“ в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на МТСП.