Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Организация на безопасната работа с машини и оборудване – документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване.

ДВ. бр.91 от 19.11.2019: Изисквания по ЗБУТ към работодателите, които осъществяват дуално обучение

За фирмите, които участват в партньорства за обучение чрез работа (дуално обучение), тази наредба вкарва важно изискване – работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.