Закон за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания – ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.