Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Наредба № 11 за специалното работно облекло и предпазните средства

ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Отмяната е в сила от 17.08.2001 г. Обн. ДВ. бр.66 от 3 Август 1993 г., отм. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г. Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните … Read more

Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004 г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Обн. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001 г., Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.