Д-05-003 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства Д-05-003 (утвърден от МТСГ с писмо № VII-2923 от 26.03.1975 г.; изм. и доп., заповед № 288 от 13. ХII.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, ДВ, бр. 110 … Read more

Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 1971г., отм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.

Наредба № 11 за специалното работно облекло и предпазните средства

ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Отмяната е в сила от 17.08.2001 г. Обн. ДВ. бр.66 от 3 Август 1993 г., отм. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г. Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните … Read more

Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи

Отменен с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи