ДВ, бр. 41 от 21.5.2019: Изменение на ЗУТ – не касаят ЗБУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката е направено изменение и в чл. 147, ал. 1, т. 14 на Закона за устройство на територията. Изменението касае случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж и по-специално при монтаж на инсталации за производство на енергия: Не … Read more

ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Нова наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон. Наредбата е в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите, изпълнявана чрез Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон за периода 2018 г. … Read more

ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Изм. и доп. на Наредба № 8121з-882 – държавен противопожарен контрол

В нов чл. 38а на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се дефинира като административна услуга „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.

ДВ. бр.27 от 2.04.2019: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Същият е приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г. В § 1 на Заключителните разпоредби на постановлението се отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен другата материя от закона, правилникът урежда условията и реда за … Read more

ДВ. бр.24 от 22.03.2019: Изменения в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, ЗХУ и ЗУТ – не касаят ЗБУТ

В брой е обнарован Закон за социалните услуги, който отделя в самостоятелен закон тази част от Закона за социалното подпомагане. Освен това, има промяна в понятията – вече не говорим за „специализираните институции за деца и възрастни“, а за „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. В тази връзка са направени технически промени в … Read more

ДВ, бр. 19 от 05.03.2019: Нова наредба правоспособност за работа със земеделска и горска техника

В брой 19 на ДВ е обнародвана новата Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение. Целта на наредбата е да се … Read more

ДВ, бр. 17 от 26.02.2019: ЗЗВВХВС (касае ЕЕО) и технически промени в други – не касаят ЗБУТ

Изменение и допълнение на ЗЗВВХВС В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Измененията не са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а въвеждат изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото … Read more

ДВ, бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Промените в наредбата са свързани с измененията на Закона за устройство на територията от 2017-а година, с които Планът за безопасност и … Read more

ДВ, бр. 8 от 25.01.2019: Инструкция за водолазната дейност

В броя е обнародвана Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Въпреки че инструкцията се отнася само до водолазната дейност, извършвана в МВР, поради това, че нямаме конкретно … Read more