Отменена нормативна база

Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Правилник за отменяне на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Приета с ПМС № 209 от 06.08.2004 г. Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.46 от

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март