С173 – Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 юни 2004 г. – ДВ, бр. 58 от 2004 г. В сила за Република България от 27 септември 2005 г.