С131 – Конвенция № 131 за определяне на минимална работна заплата, 1970

Конвенция за определяне на минималната работна заплата, със специално внимание към развиващите се страни (влизане в сила: 29 април 1972 г.) Приемане: Женева, 54-та сесия на Международната конференция на труда (22 юни 1970 г.) (Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 … Read more

С182 – Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, 1999 г.

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. – ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. , в сила от 28.07.2001 г.

С181 – Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.

Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 януари 2005 г. – ДВ, бр. 10 от 2005 г. В сила за Република България от 24 март 2006 г.

С173 – Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 юни 2004 г. – ДВ, бр. 58 от 2004 г. В сила за Република България от 27 септември 2005 г.

С161 – Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г.

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. – ДВ, бр. 96 от 2011 г. В сила за Република България от 1 март 2013 г.

С156 – Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 18 януари 2006 г. – ДВ, бр. 9 от 2006 г. В сила за Република България от 3 април 2007 г.

С144 – Конвенция № 144 относно тристранните консултации (международни трудови норми),1976 г.

Ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 април 1998 г. – ДВ, бр. 52 от 1998 г. В сила от 12 юни 1999 г.