Указания, образци на фирмени документи, ръководства и обучителни материали за организацията и провеждането на инструктажи и обучения по ЗБУТ

Всичко за лесна организация и изпълнение на нормативните изисквания за инструктажите и обученията по здравословни и безопасни условия на труд.

📑 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - ИНСТРУКТАЖИ