Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт

Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

Регламент (ЕО) № 561/2006 относно времето на управление и почивка в сектора на автомобилния транспорт

Oпределя правила за времето на управление и почивките в работно и извънработно време за водачите на камиони, извънградски автобуси и автобуси с оглед подобряване на условията на труд и пътната безопасност.

Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд

Статистиката предоставя данни за структурните показатели, показателите за устойчиво развитие и здравните показатели на Европейската общност.