Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт

Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.