Съобщение на Комисията относно приложението на Директива 89/656/СЕЕ на Съвета от 30 ноември 1989/03 N 393 от 30.12.1989/ и оценката на ЛПС от гледна точка на безопасността при избора и употребата им (OJ C328/02 30.12.1989)

I. Директива 89/656/СЕЕ на Съвета относно минималните изисквания към ЛПС, ползвани от работници¬те предвижда в член 6, алинея 1, че … Още

Препоръка 1999/519/ЕО на съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 Ghz)

Препоръка 1999/519/ЕО е приета на 12 юли 1999 г. и въвежда набор от изисквания и насоки към държавите членки и основа за законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения.