Препоръка 1999/519/ЕО на съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 Ghz)

Препоръка 1999/519/ЕО е приета на 12 юли 1999 г. и въвежда набор от изисквания и насоки към държавите членки и основа за законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения.