Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция за безопасност на храните Съгласувал: Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването Изисквания

Нормативна база

Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели

Открити и закрити обществени места

В националното законодателства няма единно определение за открити и закрити обществени места. В § 1а. от Допълнителните и заключителни разпоредби