Национален профил за управление на химичните вещества и смеси в България

СЪДЪРЖАНИЕ Използвани съкращения Резюме Глава 1: Обща информация за страната 1.1. Географска характеристика и природни ресурси 1.2. Демографски показатели и население 1.3. Политическа система 1.4. Индустрия, селско стопанство и други ключови сектори на икономиката 1.5. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 1.6. Отпадъчни води 1.7. Отпадъци 1.8. Обобщена оценка и изводи Глава 2: Производство, … Read more

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент CLP

„Предупреждение за опасност“ означава фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност. Съгласно чл. 21 на регламента CLP „Етикетът съдържа съответното предупреждение за опасност съгласно класификацията на опасните вещества или смеси“. Формулировките на предупрежденията за опасност са … Read more

Как да четем информационния лист за безопасност

Информационният лист за безопасност може да се разглежда като съставен от три основни групи раздели, от които получаваме следната информация: Обща информация Информация за опасностите Информация за мерките за управление на риска

Ръкавици за защита от химикали

Европейският хармонизирания стандарт, който се прилага при изпитвания на ръкавици за защита от химикали е EN 374-1:2003 (БДС EN 374-1:2006) Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките. Налични са и по-нови стандарти от 2016 година, които все още не са хармонизирани на европейско ниво, поради което характеристиките и … Read more

Съдържание на информационния лист за безопасност

Задължителното съдържание на информационния лист за безопасност (ИЛБ) е посочено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) Актуалното съдържание на Приложение II на REACH е съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването … Read more

Класификация на опасните химични вещества и смеси – опасности за околната среда

Класификацията на опасните химични вещества и смеси е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) Съгласно чл. 61 на CLP oт 1 юни 2015 година се прилага само тази класификация. За смеси, които са класифицирани, етикетирани … Read more

Класификация на опасните химични вещества и смеси – опасности за здравето

Класификацията на опасните химични вещества и смеси е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Съгласно чл. 61 на CLP oт 1 юни 2015 година се прилага само тази класификация. За смеси, които са класифицирани, етикетирани и … Read more

Класификация на опасните химични вещества и смеси – физични опасности

Класификацията на опасните химични вещества и смеси е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Съгласно чл. 61 на CLP oт 1 юни 2015 година се прилага само тази класификация. За смеси, които са класифицирани, етикетирани и … Read more

Съхранение на опасни химични вещества и смеси – общи изисквания

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси определя: 1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси; 2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси; 3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението … Read more