Закон за хората с увреждания

Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания – Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.