Командироване на работници/ Писмо № 26-561 от 12.10.2012 г.

Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, съответно райони или обекти извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да се счита за командирован.

Клауза за изпитване при преназначаване на друга длъжност с допълнително споразумение/ Писмо 94-ММ-239 на МТСП

ОТНОСНО: В случай че е допълнително споразумение работникът или служителят ще премине на друга длъжност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70