ДАМТН: Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

При издаване на разрешение за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, следва да се спазва следното: 1. По отношение организатора на курса за придобиване на правоспособност. Чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), регламентира обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение, които са: професионални гимназии; … Read more

Указание на МОН по прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета

Забележка: Това указание е за прилагане на Инструкция от 5 юли 1996 г., посочена като действаща в Профил по безопасност и здраве при работа за икономическа дейност „Образование“, КОД 85 по КИД-2008, разработен по проект ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” на ИА „ГИТ“ през 2012 г.. Същата е издадена на основание … Read more

Нощен труд – предварителни медицински прегледи/ Писмо изх. № 26-336 от 05.10.2004 г.

ПИСМО ИЗХ. № 26-336 ОТ 05.10.2004 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПРЕГЛЕДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛАГАТ САМО НОЩЕН ТРУД ИЛИ РАБОТЯТ НА СМЕНИ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Съгласно новата ал. 5 на чл. 140 от Кодекса на труда (КТ), работниците и служителите, които полагат само нощен труд или които работят на смени, … Read more

Проучване на професионални болести, свързани с фактори – микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година. Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от … Read more

Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Приети с решение на Управителния съвет на НАПОО с протокол № 6/24.04.2002 г.

Указания по прилагането на чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията

Закон за устройство на територията Чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: … 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен … Read more