Европейско законодателство

Европейска социална харта

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА (РЕВИЗИРАНА) Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.47 от 24

Автономно рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място. Тълкувателно ръководство на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Настоящото ръководство е разработено от ETUC и ETUI-REHS с финансовата подкрепа на Европейската комисия Предговор Преговорите относно тормоза и насилието