Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Утвърдени със Заповед № РД-09-354 от 8 април 2019 г. Издадени от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. В сила от 10.05.2019 г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тези правила се определят минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при … Read more

В-01-13-09 Правилник по безопасността на труда в масло-сапунената промишленост

ПЪРВА ГЛАВА ОБЩА ЧАСТ ОБСЕГ И РЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. Настоящият правилник по безопасността на труда е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове на масло-сапунената промишленост към Министерството на земеделието и хранителната промишленост и за персонала на останалите предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост. Чл. … Read more

В-01-04-04 Правилник по безопасността на труда при производството на разредена азотна киселина

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-03-01 Правилник по безопасността на труда при производството на валцувани черни метали

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-05-01 Правилник по безопасността на труда при корабостроене и кораборемонт

Правилникът по безопасността на труда при корабостроенето и кораборемонт е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III – 5855 от 19. XII. 1972 година, Централния комитет на профсъюза на работниците на машиностроенето с писмо № 1437 от 11. X. 1973 год. И Министреството на вътрешните работи с управление „Противопожарна охрана” с писмо … Read more

В-01-04-09 Правилник по безопасността на труда при производството на сода каустик

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-03-04 Правилник по безопасността на труда в доменното производство

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на основни метали” (код 24 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-04-11 Правилник по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения способ

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more

В-01-04-07 Правилник по безопасността на труда при производството на карбид

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ . От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да … Read more