Постановление № 65 от 29 март 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Заключителни разпоредби § 1. Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., … Read more

Постановление №382 от 29.12.2016 г. за за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

(Обн. ДВ, бр. 2 от дата 6.1.2017 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Заключителна разпоредба

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Заключителни разпоредби § 1. В Наредбата за изискванията към обхвата … Read more

Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.

Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

на взривните вещества за граждански цели; на съдовете под налягане; за електромагнитна съвместимост; на везни с неавтоматично действие; на средствата за измерване.; на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори; на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 11 ЯНУАРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Обн. ДВ. бр. 56 от 10 Юли 2007 г.

Постановление № 164 от 7 юли 2008 г. за приемане на наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г.