Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за допълнителния платен отпуск. Отменя старите.

Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

ПМС №55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите, посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г.

Постановление №382 от 29.12.2016 г. за за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

(Обн. ДВ, бр. 2 от дата 6.1.2017 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за … Още