Постановление №382 от 29.12.2016 г. за за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

(Обн. ДВ, бр. 2 от дата 6.1.2017 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за … Още

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или … Още

Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

на взривните вещества за граждански цели; на съдовете под налягане; за електромагнитна съвместимост; на везни с неавтоматично действие; на средствата за измерване.; на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори; на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.