Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за допълнителния платен отпуск. Отменя старите.

Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

ПМС №55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите, посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г.

Постановление №382 от 29.12.2016 г. за за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

(Обн. ДВ, бр. 2 от дата 6.1.2017 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за … Още

Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или … Още

Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

на взривните вещества за граждански цели; на съдовете под налягане; за електромагнитна съвместимост; на везни с неавтоматично действие; на средствата за измерване.; на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори; на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.