Наредба № 8121з-904 от 30.07. 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

В сила от 14.08.2015 г. Издадена от министъра на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и … Още

Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г.

Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от … Още

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Обн. ДВ. бр. 20 от 4 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016 г.