Отменена нормативна база

Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Издадена от министъра на вътрешните работи В сила от 10.01.2020 г. Издадена от министъра на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.3

Отменена нормативна база

Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., отм. ДВ. бр.57 от 4 Юли 2023г. Отменена с § 3. от Заключителните

Отменена нормативна база

Наредба № 8 от 24 април 1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ, КОМИТЕТ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО И ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Обн.