Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В сила от 20.07.2019 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на … Read more

Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника); 2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми … Read more

Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални. Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене. (2) В обектите по ал. 1 и в … Read more

Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. (2) Наредбата се прилага за всички лица, които работят в среда на йонизиращи лъчения. Чл. 2. Лицата, които работят … Read more

Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

В сила от 27.09.2018 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Област на приложение Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи, които се извършват в електрически уредби и … Read more

Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 24.04.2018 г.Издадена от министъра на отбраната Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът, размерите и нормите за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите … Read more

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя

Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г.

Наредба за радиационна защита

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за радиационна защита МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за радиационна защита. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 … Read more

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г.