Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ УТВЪРЖДАВАМ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: – п – РУМЯНА МИХАЙЛОВА 1. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами, т.е. нямат нает … Read more

Общи задължителни технически изисквания и изисквания за безопасност и експлоатация, на които трябва да отговарят складовете за съхраняване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Утвърдени 08.02.2005 г.