Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Инструкцията е задължителна за всички работодатели, които осъществяват производства и дейности и имат назначени лица, чиито длъжности и работни места са обхванати с НКТП.

Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ

Инструкция на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Линк към оригиналния източник ГЛАВА ПЪРВА … Още

Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи … Още

Инструкция №2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. … Още