Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ

Инструкция на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Линк към оригиналния източник ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат: 1. контрола на качеството на авиационните горива при експлоатацията на въздухоплавателни средства; 2. изискванията и работните процедури при транспортиране, приемане, съхраняване на ГСМ във връзка с обслужването … Read more

Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР). Чл. 2. Общото ръководство на водолазната дейност в МВР се осъществява от главния секретар на МВР. Глава втора ОРГАНИЗАЦИЯ НА … Read more

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.

Обн. ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC … Read more

Инструкция №2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари.