Д-01-011 Правилник по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка)

Този правилник определя изискванията за безопасност на труда в ковашко-щамповъчното производство (гореща обработка) и се прилага от всички физически и юридически лица, които извършват такава дейност.

В-01-02-04 Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин

МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА Настоящият правилник е изготвен от комплексния научноизследователски и проектантски институт Нипроруда – София, въз основа … Още

Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Приема Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за допълнителния платен отпуск. Отменя старите.

Постановление №55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение

ПМС №55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите, посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г.

В-06-00-01 Правилник по безопасността на труда при работа в селищни и международни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли

Настоящият правилник по безопасността на труда при работа в селищни и междуселищни телефонни и телеграфни станции и радиотранслационни възли е … Още