ДАМТН: Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

При издаване на разрешение за провеждане на курс за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, следва да се спазва следното: 1. По отношение организатора на курса за придобиване на правоспособност. Чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), регламентира обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение, които са: професионални гимназии; … Read more

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.

СЪДЪРЖАНИЕ І. ВЪВЕДЕНИЕ II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 1. Радонът – общонационален, социален и медицински проблем 2. Рискови фактори и здравни ефекти 3. Нормативни изисквания 4. Политика за ограничаване въздействието на радон в сгради – международен преглед. 5. Проведени проучвания за разпространение на радон в България 7. Съществуващо положение 8. Основания за приемане на Национална стратегия … Read more

Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В сила от 20.07.2019 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на … Read more

Постановление № 65 от 29 март 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Заключителни разпоредби § 1. Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., … Read more

Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника); 2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми … Read more

Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ

Инструкция на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Линк към оригиналния източник ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат: 1. контрола на качеството на авиационните горива при експлоатацията на въздухоплавателни средства; 2. изискванията и работните процедури при транспортиране, приемане, съхраняване на ГСМ във връзка с обслужването … Read more

Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР). Чл. 2. Общото ръководство на водолазната дейност в МВР се осъществява от главния секретар на МВР. Глава втора ОРГАНИЗАЦИЯ НА … Read more

Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални. Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене. (2) В обектите по ал. 1 и в … Read more