Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона

Издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката Обн. ДВ.

Нормативна база

Инструкция № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Издадена от министъра на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.57 от 4 Юли 2023г. Раздел I Общи положения Чл. 1. Тази