Програма за оценяване на риска

Съгласно Чл. 7 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска „работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска

Протокол за проведен устен изпит за знания по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл. 13 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд