Програма за оценяване на риска

Съгласно Чл. 7 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска „работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска

Протокол за проведен устен изпит за знания по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл. 13 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Експерт, здравословни и безопасни условия на работа спада към клас 2 – специалисти, подклас 22 Медицински специалисти,единична група 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.