Стандарти от поредицата БДС EN 1005 Безопасност на машини. Човешки физически характеристики.

Представяне на стандартите от поредицата БДС EN 1005 Безопасност на машини. Човешки физически характеристики – за ръчна работа, за препоръчителни граници на усилия и за оценяване на позите и движенията.

Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води

В статията е направен анализ на възможностите за възникване на ергономични рискове при проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателни системи и съоръжения за отпадъчни води.

Професионалната реадаптация на хората с увреждания в актовете на международната организация на труда

Статията е публикувана в бр. 2/2003 на списание “Правата на човека”, издавано от Фондация “Български адвокати за правата на човека”, и отразява състоянието на законодателството и практиката към м. април 2003 г.

Прилагането на конвенциите на МОТ в практиката на конституционния съд на Република България

Статията е публикувана в списание „Съвременно право”, 2010, бр. 6, с. 27-54 и е е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 ноември 2010 година.