Административни наказания, предвидени в Кодекса на труда, които налагат контролните органи на Инспекцията по труда

За нарушения на трудовото законодателство контролните органи на Инспекцията по труда могат да налагат следните видове административни наказания: глоба и имуществена санкция.