Какво означава пробация, когато ни осъдят за трудова злополука?

В някои присъди във връзка с трудови злополуки, виновното лице се наказва с пробация. В тази информация, например, е посочено че за кранист, откъснал крака на колега при трудова злополука, районният съд е определил наказание пробация за краниста за срок от шест месеца. Добре е работещите да знаят какви могат да бъдат последствията при нарушение … Read more

Kонтрол на метален скрап и реагиране при инциденти с радиоактивен скрап

Съществуват различни пътища за попадане на радиоактивни вещества в металния скрап и в случай, че не бъдат открити в процеса на претопяване, същите могат да попаднат в черните или цветните метали. Това може да довете до вредни последствия за здравето на работещите и населението и радиоактивно замърсяване на околната среда, така и до негативни икономически, … Read more

Имуществена отговорност на работника или служителя

В МТСП постъпват запитвания относно имуществената отговорност на работника или служителя. В тази връзка се поставят въпроси, свързани с разликата между ограничената и пълната имуществена отговорност и реда и сроковете, в които се реализират. Настоящият материал има практическа насоченост с цел да отговори и на конкретно поставени въпроси. А. Общи бележки относно имуществената отговорност на … Read more

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест съгласно чл. 200 КТ

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на гласи следното: Чл. 200. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 … Read more

Право на отказ за изпълнение на възложената работа

Работникът или служителят има право да откаже да изпълнение на възложена работа. Това се допуска в няколко изрично предвидени в Кодекса на труда хипотези. Незаконосъобразно възлагане на извънреден труд Полагането на извънреден труд е допустимо по изключение. Случаите, в които по изключение може да се възлага извънреден труд са свързани с необходимост от осигуряване на … Read more

Превенция на риска в центровете за сортиране на отпадъци – опасни вещества и биологични агенти

Това е превод на част от изданието Health and hazardous substances in waste and recycling на Health and Safety Executive Опасните вещества, които могат да се срещнат при събиране и сортиране на отпадъци и при тяхмото рециклиране включват: 1. Химикали като: – пестициди; – градински продукти; – батерии; – белина; – бои; – лакове; – … Read more

Ергономични рискови фактори за мускулно-скелетната система при работа с видеодисплей

Автор: Верислав Станчев / Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

Трудово-медицинско обслужване в сектор селско стопанство в България

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева; Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2