Решение № 9/ 04.02.2010 г. на Административен съд – Габрово относно физиологичните режими на труд и почивка

При липсата на доказателства относно наличието на установен по съответния ред физиологичен режим на труд и почивка, не може да се направи извод, че след като са установени такива почивки, то същите следва задължително да попадат в приложното поле на Наредба 15, тоест да са част от установен в предприятието физиологичен режим на труд и почивка.

Прилагането на конвенциите на МОТ в практиката на конституционния съд на Република България

Статията е публикувана в списание „Съвременно право”, 2010, бр. 6, с. 27-54 и е е съобразена с действащото българско законодателство, административната и съдебна практика към 1 ноември 2010 година.