Тълкувателно решение 8/2013 – включват ли се в работното време почивките за хранене при работа на смени

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене? 2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му? ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 8/2013 гр. София, 14 ноември 2014 год. … Read more

Анализ на съдебната практика – трудови злополуки и професионални заболявания

От настоящата статия ще научите полезна информация за съдебната практика, свързана с тълкувания относно съществените признаци на трудовата злополука (внезапно увреждане на здравето, функционалната връзка с изпълняваната работа) и за приравнена трудова злополука – по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Трудовата злополука и професионалната болест са осигурени професионални социални рискове. Те … Read more

ВКС: 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа

РЕЗЮМЕ Решение на ТЕЛК/НЕЛК със 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа. Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК не е изрично посочено, че лицето не може да изпълнява възложената му работа, то работодателят има задължение да го трудоустрои на настоящето работно място. В този случай няма как лицето да бъде уволнено на основание чл. 325, … Read more

ВКС: СТМ не прави преценка дали дадена длъжност е подходяща за трудоустрояване

РЕЗЮМЕ Даденото предписание от ТЕЛК/НЕЛК за преместване на конкретно посочена ТЕЛК/НЕЛК длъжности от списъка по чл. 315 КТ е задължително и не подлежи на допълнителна преценка от службата по трудова медицина или друг орган. От задължителния характер на решението на ТЕЛК и НЕЛК, както и от нормата на чл. 317 от КТ следва, че медицинският … Read more

ВКС: Какво включва броят на местата за трудоустрояване по чл. 315 КТ

Резюме В броя на работните места, определени от работодателя за заемане от лица с намалена работоспособност по чл. 315 КТ не се включват и работни места за майки с деца до двегодишна възраст. Минималният брой на работните места, определен по списъка съгласно Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. е предназначен за заемане от кръга лица, … Read more

ВКС: Обезщетението по чл. 200 КТ не се приспада с получените болнични от НОИ

При присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ, приспада ли се полученото обезщетение за временна нетрудоспособност? решение на Висшия касационен съд.

Как се формира обезщетението за имуществени вреди при професионално заболяване?

Резюме Съгласно постановките на ППВС № 4/1968 г., в размера на трудовото възнаграждение, което се взема предвид за база при определяне размера на имуществените вреди, се включват всички добавки, които имат постоянен характер. Целевите награди и бонусите поради предназначението си да стимулират трудовото участие и да премират показан висок трудов резултат, явно не спадат към … Read more

Постановление № 4 от 23.XII.1968 г. за обобщаване практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане

Определянето на размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане създава значителни затруднения в практиката на съдилищата. Това се отнася особено до обезщетението за вреди от увреждане на здравето и причиняване смъртта на пострадалия. С оглед установяване на правилна и единна практика по споровете за такива вреди Пленумът на Върховния съд с … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 431/17.01.2014

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 443/24.03.2016

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more