Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

С наредбата се урежда редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Оценяване на риска

Организация и извършване на дейностите по оценка на риска и документиране.

Застраховане за риска „трудова злополука“

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.