Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 16.07.2019

Актуализация 16.07.2019:  Добавката е в оранжево и се отнася до определяне на точния брой лица с трайни увреждания, които трябва да се назначат и уточнения относно плащането на компенсационната вноска. Актуализация 27.06.2019 Процедурата е актуализирана с информация, представена от г-жа Теодора Дичева, директор на дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „Главна инспекция по труда“ в информационни … Read more

Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Наредбата е кратка и определя: 1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; 2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; 3. видовете неизправности, свързани с укрепването на … Read more

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

В настоящата процедура разглеждаме изискванията за организация на безопасната експлоатация и необходимата документация за само за следните два вида повдигателни съоръжения – кранове и телфери. Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура. Съдържание Нормативна база I. Имаме ли и какви кранове/телфери? II. Досие на кран/телфер. III. … Read more

Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Съдържание Нормативна база. Какво е „ограничено пространство“. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности. Оценка на риска. Опасности и мерки. Определяне на ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях. Изготвяне на инструкция за безопасна работа за всяко ограничено пространство. Обучение на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство. Десет стъпки за … Read more

Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Съдържание Нормативна база 1. Имаме ли електрокари и мотокари? 2. Имаме ли инструкции за експлоатация (паспорти)? 3. Изготвяне на инструкция за безопасна работа (вкл. примерни инструкции за безопасна работа) 4. Изготвяне на правила за движение и маркиране на пътищата (включва примерни правила). 5. Определяне на лицата, които имат право да управляват кари (вкл. образец на … Read more

Наемане на работа на непълнолетни лица

Наемането на работа на непълнолетни лица (под 18 години) е съпроводено с някои допълнителни изисквания към работодателя по отношение на опазване на живота и здравето на лицето, както и с изрично изискване за получаване на разрешение от Инспекция по труда. Нормативна база: Кодекс на труда, Глава петнадесета.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ Раздел … Read more

Извършване на оценка на експозицията за експозиция на електромагнитни полета – част 2: риск за всички работещи

До тази стъпка достигаме само, ако за използвано от нас оборудване/извършвана дейност в колона 1 на таблица 3.2. има „Да“! Виж част 1 на процедурата

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1

Настоящата процедура систематизира стъпките, които трябва да бъдат направени за оценяване на риска, съгласно изискванията за оценка на риска на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито

С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се въведоха конкретни изисквания по отношение на източниците на информация и факторите, които трябва да се имат предвид при оценяване на риска и планиране на мерки при работа на открито. До обнародването на тази наредба изисквания при работа на открито … Read more