Законодателство в областта на ЗБУТ

Законодателство в областта на ЗБУТ

Презентация на г-жа Васка Семерджиева – Държавен експерт в МТСП на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“