Основни изисквания, свързани с микроклимата

Тази презентация е част от проведеното от екипа на „Доцео“ ЕООД (Otgovori.Info) na 23.01.2019-а година безплатно отворено обучение „Основи на безопасност и здраве при работа“. Авторски права: Собственост на „Доцео“ ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не … Read more

Вибрациите като фактор на работната среда

Тази презентация е част от проведеното от екипа на „Доцео“ ЕООД (Otgovori.Info) na 23.01.2019-а година безплатно отворено обучение „Основи на безопасност и здраве при работа“. Авторски права: Собственост на „Доцео“ ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не … Read more

Шумът като фактор на работната среда

Тази презентация е част от проведеното от екипа на „Доцео“ ЕООД (Otgovori.Info) na 23.01.2019-а година безплатно отворено обучение „Основи на безопасност и здраве при работа“. Авторски права: Собственост на „Доцео“ ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не … Read more

Оценка на риска при работа с химични агенти

Тази презентация е част от проведеното от екипа на „Доцео“ ЕООД (Otgovori.Info) през 2018-а година отворено обучение по ЗБУТ за напреднали. Авторски права: Собственост на „Доцео“ ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за … Read more

Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията. Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване: – Какво са човешките фактори; – Видове човешки грешки; … Read more

Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – области на ергономията; – система “човек – машина – работна среда”; – Антропометрични характеристики; – Физическа ергономия: трите големи рискови фактора; – Работна поза – основни принципи; – съдържание на ергономичната оценка. Авторски права: Собственост … Read more

Презентация: Шум

Кратка презентация на тема „Шум“ – версия 2014 г. (нормативните изисквания за актуални) В презентацията ще видите: – какво е шумът; – гранични стойности съгласно нормативните изисквания; – въздействие на шума; – средства за защита от шум и правилна употреба.

Презентация „Фирмена документация“

Презентация на тема „Фирмена документация по ЗБУТ“ – версия 2014 г. (актуализирана в съответствие с актуалните нормативни изисквания към 01.2018 г.) В тази тема: Какво е фирмената документация Орган по безопасност и здраве Инструкции за безопасна работа с оборудване Инструкции по безопасност и здраве при извършване на СМР Други нормативно изискуеми инструкции/правила Документация, свързана с … Read more