Калкулатор за последствията от падащи предмети

Падналите обекти представляват риск номер едно за сериозни наранявания, смъртни случаи и повреда на оборудването в няколко индустрии по целия свят, но няма съществуващи конкретни нормативни изисквания за управление на заплаха, породена от падащи обекти. DROPS е инициатива за предотвратяване на опасностите, свързани с падащи обекти чрез осигуряване на подкрепящи ангажираност и учебни материали, например … Read more

Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск – НЦХМЕХ, 2000

Автори: З. ЗапряноВ, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков Предговор (откъс) Настоящата „Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск“ е съставена чрез внимателен и критичен преглед на литературни източници на български и английски език (виж Списък на ползваната литература в края на предговора) и използване на знания … Read more

Въпросник за идентифициране на риска при ръчна работа с тежести

Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от SLIC (комитет на старшите инспектори по труда към Европейската комисия) като пример за добра практика Процедурата се използва за приблизителна оценка на работните условия за ръчно обработване на товар – ПОВДИГАНЕ, ДЪРЖАНЕ, НОСЕНЕ, ТЕГЛЕНЕ, БУТАНЕ. Методът е разработен от Федералния институт за професионално здраве и … Read more

Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест

Съгласно Чл. 17. (1) на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа изискванията по чл. 14, 15 и 16 (оценка на здравно състояние, регистър на работещите и здравни досиета) могат да не се прилагат, при условие че експозицията на работещите е инцидентна и … Read more

Метод FMEA – Анализ на появата на грешки и тяхното влияние

Методът е описан в „Производствени системи“ – Ръководство за лабораторни упражнения, Д.Н. Неделчев и С.Д. Славов, Издателство: Технически университет – Варна, 2011 Методът FMEA – failure modes and effects analysis (Анализ на появата на грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване на грешки. Методът е разработен в началото на 60-те … Read more

Инструмент за оценка на риска с 11 чек-листа

Този инструмент ще ви подпомогне да преминете през всички стъпки и да направите и документирате оценка на риска.

Метод на ключовите индикатори (KIM) за оценка на риска при ръчна работа с тежести

Методът на ключовите индикатори (KIM) се основава на ергономичния принцип за комплексен анализ и оценка на ръчната работа с тежести (РРТ)