Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти

Нефтените терминали по смисъла на принципите и препоръките, изложени в настоящите инструкции за безопасност и добри практики, са съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти, включително товарене, разтоварване и прехвърляне, които функционират или самостоятелно или в рамките на по-мащабни промишлени дейности, напр. нефтени рафинерии. Нефтените продукти включват, но не единствено, бензин, дизелово гориво реактивни … Read more

Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби? 2. Видове означения 3. Какво казва нормативната база 4. Mеждународни и европейски стандарти за оцветяване на тръбопроводи 5. Оцветяване 6. Сигнални пръстени Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да … Read more

Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание Раздел 1: Цел и обхват на ръководството Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап Раздел 5: Указания за … Read more

10 златни правила за контрол на праха

Превод на Ръководство за добри практика с автори: Карлхайнц Гулднер (Karlheinz Guldner) Франк Бешорнер (Frank Beschorner) ВЪВЕДЕНИЕ Прахът е дисперсна система от твърди вещества в газове, в случая въздух, който се получава при механични процеси или от вдигане на паднали наслоявания. С това доста сложно определение се описва един специален вид опасно вещество, което има … Read more

Ръководство за разследване и анализ на трудови злополуки

Бележка: Настоящето ръководство разглежда в дълбочина разследването и анализ на трудови злополуки не от гледна точка на организация на разследването в съответствие с нормативните изисквания, а в търсене на коренната причина и предприемането на адекватни мерки за недопускане на злополуки от подобен тип. То дава примери за добра практика в търсенето на причините. Помагалото е … Read more

Решения при ръчна работа в дървопреработването

Какви са проблемите? В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа. Също както и разтягания и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%). Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. … Read more

Ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г. ISBN 978-92-79-45119-5 (PDF) 180 страници Ръководството е добре илюстрирано. СЪДЪРЖАНИЕ ОТНОСНО НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО КАК ДА ЧЕТЕМ РЪКОВОДСТВОТО ОБХВАТ НА РЪКОВОДСТВОТО РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА МОДУЛ I • КОРАБ. 1. Задължения на собственика. … Read more

Най-добри практики относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт

Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт Окончателна версия: 8 май 2014 г. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2014 г. 106 страници Ръководството е добре илюстрирано. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Общ контекст 1.1. Приложно поле и цели 1.2. Приложими стандарти 1.3. Функционални отговорности 1.4. Контекст в областта … Read more

Добри практики за безопасност при използване на естествените хладилни агенти – амоняк, въглеводороди и въглероден диоксид

В този документ с насоки се представят въпросите, свързани с безопасната работа с естествени хладилни агенти. Той включва общ преглед на съществуващите стандарти и регламенти, както и на съответните свойства на алтернативните хладилни агенти и необходимите мерки за безопасност.

Ръководство за правилно документиране на инструктажите

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи. Нормативни изисквания за документиране на инструктажите Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида … Read more