Превоз на опасни товари по шосе

Брошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата. В брошурата са засегнати въпроси свързани с: значение … Още

Работа с диизоцианати

Начини за избягване на директна експозиция на тялото чрез вдишване, контакт с кожата или поглъщане (през устата).