Работа с диизоцианати

Начини за избягване на директна експозиция на тялото чрез вдишване, контакт с кожата или поглъщане (през устата).

Изисквания на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Брошурата разяснява изискванията на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина