Пръскачка – гръбна моторна

Инструкция за безопасна работа с гръбна моторна пръскачка Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Тази серия моторни пръскачки е предназначена за селскостопански нужди. Продуктите, … Read more

Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки.

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито. Въведение Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата … Read more

ВКС: 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа

РЕЗЮМЕ Решение на ТЕЛК/НЕЛК със 100% намалена работоспособност не означава забрана за работа. Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК не е изрично посочено, че лицето не може да изпълнява възложената му работа, то работодателят има задължение да го трудоустрои на настоящето работно място. В този случай няма как лицето да бъде уволнено на основание чл. 325, … Read more

ВКС: СТМ не прави преценка дали дадена длъжност е подходяща за трудоустрояване

РЕЗЮМЕ Даденото предписание от ТЕЛК/НЕЛК за преместване на конкретно посочена ТЕЛК/НЕЛК длъжности от списъка по чл. 315 КТ е задължително и не подлежи на допълнителна преценка от службата по трудова медицина или друг орган. От задължителния характер на решението на ТЕЛК и НЕЛК, както и от нормата на чл. 317 от КТ следва, че медицинският … Read more

Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

Нормативно основание: чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания Описание: Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона захората с увреждания, работодателите се освобождават от задължението за назначаване на хора ст райни увреждания при наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни … Read more

Биг Бегс – безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери

Инструкция за безопасна работа с гъвкави полипропиленови контейнери /FIBC/, Биг Бегс 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПП-КОНТЕЙНЕРИ: Независимо дали сте си закупили нови или разполагате с използвани биг бегс /такива за многократна употреба/е много важно да се погрижите сериозно за тяхното подходящо съхранение до момента на тяхното пълнене. 1.1. Пазете ПП-контейнерите от вредното въздействие на слънцето … Read more

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 16.07.2019

Актуализация 16.07.2019:  Добавката е в оранжево и се отнася до определяне на точния брой лица с трайни увреждания, които трябва да се назначат и уточнения относно плащането на компенсационната вноска. Актуализация 27.06.2019 Процедурата е актуализирана с информация, представена от г-жа Теодора Дичева, директор на дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „Главна инспекция по труда“ в информационни … Read more

Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – горещ период

Издаването на такава заповед не е задължително. Възможно е в утвърдената програма от мерки и в инструкциите за безопасна работа да са предвидени съответните действия за намаляване на риска при работа на открито и те да се прилагат. Заповедта има допълнителен превантивен характер и е с цел напомняне на необходимите мерки и отговорните лица за … Read more