Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – горещ период

Издаването на такава заповед не е задължително. Възможно е в утвърдената програма от мерки и в инструкциите за безопасна работа да са предвидени съответните действия за намаляване на риска при работа на открито и те да се прилагат. Заповедта има допълнителен превантивен характер и е с цел напомняне на необходимите мерки и отговорните лица за … Read more

Заповед за прилагане на мерки при работа на открито за строителен обект – студен период

Издаването на такава заповед не е задължително. Възможно е в утвърдената програма от мерки и в инструкциите за безопасна работа да са предвидени съответните действия за намаляване на риска при работа на открито и те да се прилагат. Заповедта има допълнителен превантивен характер и е с цел напомняне на необходимите мерки и отговорните лица за … Read more

Акумулатори – оловни

Инструкция за безопасна работа и използване на оловни акумулатори Работата и правилното използване на оловните акумулатори не са опасни, осигурявайки предпазни мерки, подходящи помещения и обучение на персонала. Целта на настоящата инструкция е да: 1. Посочи основните опасности, които могат да възникнат. 2. Обърне внимание на предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да … Read more

Ръководство за провеждане на срещи по безопасност и инструктажи

Заглавие на документа: Ръководство за обучение по TOOLBOXLAB Издател: Българска стопанска камара по проект, финансиран от програмата Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Обем: 48 страници Ръководството по начало е предназначено за провеждане на т.нар. toolbox talk – кратки срещи по безопасност, но е напълно приложимо в по-голямата си част при провеждането на инструктажи. В него ще намерите … Read more

Безопасна работа с кари – указания за супервайзори

Брой страници: 14 Инцидентите с кари причиняват десетки или стотици смъртни случаи всяка година и още по-голям брой наранявания. Инцидентите често са резултат от нещо повече от „лошо управление“. Употребата на неподходящ тип оборудване, изборът на неподходящо допълнително оборудване или аксе-соари, неподходяща работна среда, безотговорно назначение на работници, недостатъчно обучение на работника и други подобни … Read more

ВКС: Какво включва броят на местата за трудоустрояване по чл. 315 КТ

Резюме В броя на работните места, определени от работодателя за заемане от лица с намалена работоспособност по чл. 315 КТ не се включват и работни места за майки с деца до двегодишна възраст. Минималният брой на работните места, определен по списъка съгласно Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. е предназначен за заемане от кръга лица, … Read more

ВКС: Обезщетението по чл. 200 КТ не се приспада с получените болнични от НОИ

При присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ, приспада ли се полученото обезщетение за временна нетрудоспособност? решение на Висшия касационен съд.

Стъкло – инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла

Инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и с т. 3.5. на Приложение № 5 към … Read more

Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 9.5.2019

Актуализация 9.5.2019 г. Добавен е линк към страницата с Регистърa на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания във връзка с възможностите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания. Процедурата е актуализирана с информацията от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Препоръчваме да не бързате, … Read more

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Това ръководство може да бъде използвано както за извършване на оценка на безопасността на съхранението, така и като ръководство за изпълнение на изискванията за съхранение.