Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г. за утвърждаване на формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД
№ РД-184/9.03.2021 г.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 10 и § 3 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета е ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г., изм. и доп. с ПМС № 29/1.02.2021 г, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г.),

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

2. Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

С настоящата заповед се отменя Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър на околната среда и водите.

Настоящата заповед и приложенията по т. 1 и 2 към нея да се публикуват на официалната интернет страница на министерството на околната среда и водите.


ФОРМАТ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Вашият коментар