Заповед № РД-09-325 за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д
№ РД-09-325
София, 04. 04. 2000 г.

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

Н А Р Е Ж Д А М

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните и диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т. 1 възлагам на директорите на регионалните хигиенно - епидемиологични инспекции.

МИНИСТЪР: д-р И. СЕМЕРДЖИЕВ

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате