Заповед № РД 01-75 ОТ 27.01.2012 г. на МТСП / Заповед № РД-79 от 27.01.2012 г. на МОСВ за утвърждаване на списък на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта, и във връзка с чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта

НАРЕЖДАМЕ:

1. ОТМЕНЯМЕ Списъка на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, приложение към Заповед МОСВ № РД-1100 от 23.12.2010 г. и МТСП № РД01-909 от 20.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.

2. УТВЪРЖДАВАМЕ Списък на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, описани в приложението към настоящата заповед.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате