Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за проверки за прилагане на квотата по ЗХУ

На основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ бр. 27, от 02.04.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания Вътрешните правила да се публикуват на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда".

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на ИА ГИТ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите от специализираната администрация на ИА ГИТ срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Приложение: Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Изпълнителен директор


Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни  увреждания

Утвърдени със Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г,. изменени и допълнени със Заповед № 3-0371 от 19.04.2021 г.

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (Вътрешни правила) се издават на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (обн. ДВ бр. 27, от 02.04.2019 г.)

Чл. 2. С настоящите Вътрешни правила се определят:
1. процедури за предварителен и текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки за изпълнението;
2. редът за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 3, ал. 5, ал. 6 от Закона за хората с увреждания;
3. критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания.