Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за проверки за прилагане на квотата по ЗХУ

На основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ бр. 27, от 02.04.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания Вътрешните правила да се публикуват на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда".

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на ИА ГИТ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите от специализираната администрация на ИА ГИТ срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Приложение: Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Изпълнителен директор


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КВОТАТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (Вътрешни правила) се издават на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (обн. ДВ бр. 27, от 02.04.2019 г.)

Чл. 2. С настоящите Вътрешни правила се определят:
1. процедури за предварителен и текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки за изпълнението;
2. редът за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 3, ал. 5, ал. 6 от Закона за хората с увреждания;
3. критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.