Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване

РАЗПОРЕЖДАМ:

Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на настоящото разпореждане, без да са изпълнени настоящите изисквания или без да има издаден документ от орган/организация упълномощени да извършват оценка на атмосферата в затворени пространства.

С настоящото се определят реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на морски търговски кораби.