Заповед № РД-09-325/2000 г. за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове, медико – диагностичните и медикотехническите лаборатории, както и за осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д
№ РД-09-325
София, 04. 04. 2000г.

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

Н А Р Е Ж Д А М

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните и диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т. 1 възлагам на директорите на регионалните хигиенно - епидемиологични инспекции.

МИНИСТЪР:
д-р И. СЕМЕРДЖИЕВ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.