Заповед № РД-09-325/2000 г. за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове, медико – диагностичните и медикотехническите лаборатории, както и за осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д
№ РД-09-325
София, 04. 04. 2000г.

На основание чл. 20 от Закона за народното здраве

Н А Р Е Ж Д А М

1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните и диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението.
2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т. 1 възлагам на директорите на регионалните хигиенно - епидемиологични инспекции.

МИНИСТЪР:
д-р И. СЕМЕРДЖИЕВ

Приложение

Хигиенни изисквания
към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните и диагностично - консултативните центрове, медико - диагностичните и медикотехническите лаборатории, както и за осигуряването на противоепидемичен режим в тях

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен, диагностично -консултативен център (без леглова база за краткосрочно лечение и наблюдение и без източници на йонизиращи лъчения с изключение на случаите по Раздел ІІ, т. 11), както и медико - диагностична и медико - техническа лаборатория, може да се разкрие в жилищните зони на населените места в самостоятелни сгради, в жилищни или обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46 от 1992г., изм. и доп. бр. 46 от 1994г., бр. 89 от 1996г., бр. 101 от 1996г., бр. 101 от 1997г. и бр. 20 от 1999г.) и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 48 от 1995г., изм. и доп. бр. 30 от 1996г., бр. 7 от 1998г.).
2. Медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен и диагностично -консултативен център (с леглова база за краткосрочно лечение и наблюдение и/или с източници на йонизиращи лъчения) могат да се разкриват само в самостоятелни сгради.
3. За откриване на лечебните заведения за извънболнична помощ по т. 1, в помещения на жилищни сгради се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето съгласно Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г., изм. и доп., бр. 16 от 1952г., бр. 14 и 32 от 1957 г.; ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г. и бр. 21 от 1991 г.).
4. Лечебните заведения за извънболнична помощ по т. 1 и 2 трябва да разполагат със следните видове помещения с осигурена минимална площ:
4.1. работни помещения за:
4.1.1. лекарски кабинети - 12 кв. м.;
4.1.2. лабораторни изследвания - 15 кв. м.;
4.1.3. образна диагностика - площта се определя, съобразно вида на образно - диагностичната апаратура. При наличие на апаратура, източник на йонизиращи лъчения (с изключение на случаите по Раздел ІІ, т. 11), се осигуряват: процедурно помещение - 16 кв. м., командно - 3 кв. м., фотолаборатория - 12 кв. м., склад за филми и химикали - 3 кв. м.;
4.1.4. зъботехническа дейност;
4.1.4.1. рутинна зъботехническа дейност - по 5 кв. м. за едно работно място, но не-по-малко от 12 кв. м. общо;
4.1.4.2. полиране и подгряване на муфи и леене - 4 кв. м.;
4.1.4.3. за работа с металокерамика - по 5 кв. м. за едно работно място.
4.2. манипулационна - 9 кв. м. (осигурява се задължително минимум 1 манипулационна за всеки медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен и диагностично - консултативен център) или помещение за вземане на кръв или друг биологичен материал - 4 кв. м. (за медико - диагностичните лаборатории със съответен профил);
4.3. спомагателни помещения:
4.3.1. чакалня - 9 кв. м. (при осъществяване на специализирана педиатрична помощ се обособява и самостоятелна чакалня за деца; в медико - техническите лаборатории чакалня се осигурява при работа на повече от 10 специалисти);
4.3.2. регистратура - 4 кв. м. (в медико-техническите лаборатории регистратура се осигурява при работа на повече от 10 специалисти);
4.3.3. складове - по 4 кв. м. за всеки тип;
4.3.4. стерилизационна - 4 кв. м.;
4.3.5. санитарен възел с преддверие - с обща площ 3 кв. м. (за диагностично-консултативния център и за медико - диагностичните лаборатории се осигуряват два санитарни възела - за персонал и пациенти);
4.3.6. миялна - 4 кв. м.;
4.3.7. помещение (кът) за съхраняване на инвентара и препаратите за почистване и дезинфекция;
4.4. допълнителни помещения - това са работни помещения без постоянни работни места, в зависимост от специфичната дейност на лечебното заведения, в т. ч. тъмна стая към очния кабинет, кабина за аудиометрия, апаратни и др.;
4.5. стаи с до 10 легла общо за краткосрочно наблюдение и лечение с необходимите за тях санитарни възли, баня и осигурени условия за хранене (столова и помещение за разливане на храната). Минималните площи на стаите се определят, съгласно т.т. 1 - 6 на Приложение 2 на Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно - поликлинични заведения (БСА, бр. 7 от 1987г.).
5. Лечебните заведения за извънболнична помощ по т. 1 и 2, съобразно спецификата на дейността си, задължително имат минимум необходимите помещения по т.т. 4.1, 4.2 и 4.3.
6. Строителни изисквания:
6.1. Минималната светла височина на помещенията е 2,50 м. В помещения с източници на йонизиращи лъчения се осигурява минимална светла височина от 3 м.
6.2. Стените на манипулационната, стерилизационната, помещението за разливане на храна, санитарния възел, както и зоната на санитарните прибори се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция (гладък фаянс, теракот и др.) на височина 1,5 м. от готов под, а тези на баните, на работните помещения и миялната на медико - диагностичната лаборатория на височина 1,8 м. Стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно наблюдение и лечение, на столовата, на регистратурата, на чакалнята, на медико - техническите лаборатории и на коридорите се изпълняват с латексова боя и с други покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Не се допускат релефни мазилки.
6.3. Подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната, миялната, санитарните възли, баните и помещението за разливане на храна трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна основа. Подовете в медико - диагностичната лаборатория е необходимо да са устойчиви на термични и химични въздействия. Подовете в медико-техническите лаборатории и в помещенията за полиране и подгряване на муфи и леене, трябва да са устойчиви на термични и механични въздействия. В останалите помещения подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
6.4. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786 - 84 “Осветление. Естествено и изкуствено.”
6.5. Стойностите на шумовите нива в помещенията на лечебните заведения по т. 1 и 2, както и стойностите на нивата на проникващия шум и вибрации в разположените в съседство жилищни помещения, не трябва да надвишават изискванията на Хигиенни норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г., изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.).
7. Инсталационни изисквания:
7.1. Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации се проектират и изграждат в съответствие с “Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации”, публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение “Строителство” и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.
7.2. Водопроводните и канализационните инсталации се проектират и изграждат съгласно “Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради”, (публикувани в бр. 5 и 6 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура (БСА), издание на Стопанско обединение “Строителство” и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет, попр. БСА, бр. 8 от 1987г., изм. и доп. БСА, бр. 11 от 1988 г., бр. 1 от 1993 г., ДВ, бр. 62 от 1995 г., ДВ, бр. 15 от 1996г.). Осигурява се необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823 -83 “Вода за пиене”.
7.3. Електрозахранването и електрическите уредби се проектират и изграждат, съгласно Правилник за устройство на електрическите уредби (публикуван, ДИ “Техника” 1980, изм. и доп. БСА бр. 3 от 1982 г. и Наредба № 2 за електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 11 от 1999 г.).

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Медико - диагностичните лаборатории са: клинични, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични, паразитологични, токсикологочни и морфологични. Допуска се съвместяване в общи помещения на:
- клинични и имунологични лаборатории, в случаите, когато не се извършват изследвания за СПИН, хепатит и други инфекции и не се ползват радиоизотопи;
- вирусологични и микробиологични лаборатории, при наличие на обособено преддверие;
- имунологични и алергологични лаборатории - при автоматично извършване на изследванията и недопускане на ръчна обработка.
2. В медико - диагностичните лаборатории се работи с вокутейнери (затворена система за вземане на кръв).
3. Лабораторните маси (плотове) във всички медико - диагностични лаборатории се покриват с антикорозионни материали, устойчиви на термични и химични въздействия.
4. В работните помещения на всички медико - диагностични лаборатории, с изключение на клиничните, се осигуряват бактерицидни лампи.
5. Във всички медико - диагностични лаборатории освен естественото проветряване, се осигурява и механична вентилация.
6. Във всички медико - диагностични лаборатории, с изключение на клиничните, морфологични и токсикологични, задължително се осигуряват автоклав и стерилизатор.
7. В работните помещения на всички медико - диагностични лаборатории се осигурява поне една двугнездна мивка. Допуска се измиването на инвентара да става освен в миялното помещение и в обособен кът в работното помещение.
8. В медико - техническите лаборатории се допуска съвместяване на рутинни зъботехнически дейности и работа с металокерамика.
9. Към мивката в помещението за полиране и подгряване на муфи и леене се осигурява гипсоуловител.
10. Помещенията за образна диагностика с източници на йонизиращо лъчение се проектират, изграждат и оборудват, съгласно Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (обн., ДВ, бр. 81 от 1971 г.).
11. В лечебните заведения по т. 1 от Раздел I се допуска разполагането на рентгенови апарати за зъбни снимки, апарати с интраорална рентгенова тръба и ортопантомографски апарати, съгласно Наредба 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 60 от 1974 г., изм. бр. 91 от 1999 г.)
12. Кабинетите, манипулационната и санитарните възли се оборудват с мивка, с течаща топла и студена вода.
13. В помещението за разливане на храна се осигурява минимум една двугнездна мивка.
14. Допуска се медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните, диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните лаборатории, с изключение на случаите по т. 6, да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.
15. Осигурява се доставяне на готова храна от външни доставчици в подходящи съдове.
16. Задължително се осигуряват складови помещения или обособено място за разделно съхранение на чистите и използвани постелочен инвентар и работно облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.
17. Изпирането на болничния постелочен инвентар и работното облекло се извършва в перални, предназначени за целта.
18. Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
19. При работа в лечебните заведения се спазват Указание № 2 от 02.09.1998 г. на Министерството на здравеопазването за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения (публ. в Служебен бюлетин на МЗ бр. 1 от 1999 г.) и Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика, утвърдени със Заповед № 09-300 от 02.07.1998 г. на министъра на здравеопазването.
20. Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци и опасните отпадъци от медицинската дейност на лечебните заведения се извършва разделно, на определени за целта места. Отпадъците от медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства, разрешени от Министерството на здравеопазването и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях. Опасните отпадъци от медицинската дейност се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.
21. Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за лечебни заведения за извънболнична помощ се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол, съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр.31 от1974 г., изм., бр. 99 от 1980 г., бр.101 от1989 г., бр.76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г., бр. 54 от 1996 г., бр. 39, 42, 90 и 142 от 1998 г.).
22. Въвеждането в експлоатация на сгради на лечебни заведения за извънболнична помощ се извършва по реда на Наредба № 6 на МРРБ за разрешаване ползването на строежите в Република България (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и съгласно чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ